Wie we zijn

Wij zijn Area of People: het community serviceplatform dat wonen leuker en makkelijker maakt. Wij zijn kantoorhoudend te 1101 CB in Amsterdam aan de Hogehilweg 19 en ingeschreven in het handelsregister als Area of People B.V. onder nummer 72862106. Deze privacyverklaring is van toepassing op persoonsgegevens die door ons worden verzameld, opgeslagen en verwerkt.

Uw privacy is voor Area of People van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat wij:

We gebruiken in dit document een aantal begrippen die we van tevoren graag even verduidelijken:

 

Verantwoordelijkheid voor verzamelen van persoonsgegevens

Area of People B.V. is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Area of People beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

Area of People is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

  

Welke persoonsgegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden

Area of People verzamelt de volgende persoonsgegevens:

Daarnaast kunnen we uw gegevens gebruiken voor:

Area of People verzamelt persoonsgegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de AVG.

 

App-stores

Onze app dient u te downloaden via de app-stores van Apple of Google. Wij hebben geen controle over wat deze bedrijven doen met uw persoonlijke informatie. Lees dus ook altijd hun privacyverklaringen.

 

Tonen van persoonsgegevens

De informatie die u met buren of met servicepartners uitwisselt via de app of website zullen ook strikt binnen de app of website blijven en niet via onze website of anderszins via het internet worden gepubliceerd. U kunt uw account altijd wijzigen.

 

Verstrekking van gegevens aan andere bedrijven of instellingen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met servicepartners die aan ons verbonden zijn binnen de overeenkomst en alleen waar strikt nodig voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij delen uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde met andere bedrijven of instellingen anders dan zoals beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we nadrukkelijke toestemming hebben van u als gebruiker of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

 

Beveiliging 

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging constant aan en letten goed op wat er mis kan gaan. Wij beveiligen bijvoorbeeld onze verbindingen met een SSL-encryptie. Alle gegevens worden binnen de Europese Unie opgeslagen.

  

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens zullen niet langer dan noodzakelijk worden bewaard dan voor de doeleinden waarvoor we persoonsgegevens verwerken. Wij verwijderen uw persoonsgegevens nadat u aan ons te kennen heeft gegeven niet langer gebruik te willen maken van het Platform. We bewaren uw gegevens langer indien deze noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

  

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer de dienstverlening of functionaliteiten van het Platform dusdanig wijzigen en hiermee ook de manier van gegevensverwerking wordt aangepast, informeren wij u hierover. Houdt onze privacyverklaring op onze website en in de app in de gaten om te zien hoe we uw gegevens verwerken.

  

Rechten van betrokkenen 

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u als gebruiker de onderstaande rechten. Wilt u een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op met ons via privacy@areaofpeople.com.

U heeft als gebruiker de volgende rechten:

 

Bezwaar

Als u vindt dat wij niet handelen in overeenstemming met de AVG, dan horen wij dat graag. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken aangaande deze privacyverklaring kunt u contact opnemen via privacy@areaofpeople.com.