Artikel 1. Scope van de licentie

1.1. Hoopoeh Technologies B.V. (“Hoopoeh”) verstrekt hierbij aan u, de rechtmatige verkrijger van de applicatie Area of People (de “App”), een gebruiksrecht voor deze App. Dit recht is beperkt tot gebruik door u als natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, alsook uw huisgenoten.

1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd. Het gebruiksrecht wordt om niet verstrekt.

1.3. Het doel van de App is het leveren van een geïntegreerde communicatie omgeving tussen u en servicepartners en tussen u en de andere huurders onderling. Het staat gebruikers uiteraard vrij om de App te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om:

  1. de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  2. de App in kopie te geven aan derden;
  3. de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
  4. wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
  5. aanduidingen van Hoopoeh als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.4. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken, verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.

1.5. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore of Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan, het doen van in-app aankopen en aanverwante zaken. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore of Google Play op de website van de betreffende aanbieder.

Artikel 2. Intellectuele eigendom

2.1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij Hoopoeh of diens licentiegevers. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.

Artikel 3. In-app aankopen

3.1. Het is mogelijk om in de App aankopen te doen. Voor het doen van in-app aankopen is Hoopoeh afhankelijk van de het betaalsysteem van Apple’s Appstore en Google Play, daaronder begrepen de achterliggende betaalsystemen zoals van creditcardleveranciers. Hoopoeh is pas gehouden de in-app aankopen te effectueren wanneer dit betaalsysteem de betaling heeft bevestigd. Voor wat betreft in-app aankopen erkent u dat er geen recht is de aankoop te herroepen krachtens de Wet Koop op Afstand.

Artikel 4. Gebruik en misbruik van de App

4.1. U bent bij het gebruik van de App zelf verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om:

  1. materiaal te (laten) verspreiden dat inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom;
  2. opzettelijk virussen, malware of andere kwaadwillende software te (laten) verspreiden;
  3. andere gebruikers van de App te hinderen, dan wel schade toe te brengen aan de systemen en netwerken van Hoopoeh of derden;
  4. materiaal te (laten) verspreiden met een smadelijke, seksistische, erotische, lasterlijke, discriminerende, beledigende of aanstootgevende inhoud.

4.2. U bent verplicht om alle redelijke aanwijzingen van Hoopoeh met betrekking tot het gebruik van de App op te volgen.

4.3. U bepaalt zelf welke berichten en informatie u via de App verspreidt. Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat deze berichten en informatie rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van anderen. U vrijwaart Hoopoeh van aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat uw berichten of door uw verspreide informatie onrechtmatig is.

4.4. U erkent dat Hoopoeh niet verplicht is om uit eigen beweging berichten of informatie op welke wijze dan ook voor of na de plaatsing daarvan te controleren. Als Hoopoeh echter tot het inzicht komt dat berichten of informatie in strijd zijn met de wet of deze voorwaarden, kan Hoopoeh de berichten of informatie naar eigen goeddunken verwijderen, ontoegankelijk maken of redigeren.

4.5. Als Hoopoeh een klacht ontvangt over door u verspreide berichten of informatie, kan Hoopoeh het bericht of de informatie verwijderen, ontoegankelijk maken of redigeren als de klacht naar zijn oordeel gerechtvaardigd is.

4.6. Indien Hoopoeh constateert dat u deze voorwaarden overtreedt of hierover een klacht ontvangt, kan Hoopoeh alle redelijke maatregelen die hij nodig acht om de overtreding te beëindigen. Hoopoeh is niet aansprakelijk voor enige schade die als gevolg hiervan ontstaat.

4.7. Hoopoeh heeft altijd het recht om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Daarnaast kan Hoopoeh uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat u inbreuk maakt op zijn rechten, mits (1) voldoende aannemelijk is dat u onrechtmatig hebt gehandeld en de klager daarmee schade hebt berokkend, (2) de klager een reëel belang heeft bij de verkrijging van de gegevens, (3) aannemelijk is dat er geen minder ingrijpende mogelijkheid is om de gegevens te achterhalen.

Artikel 5. Koppelingen

5.1. U kunt de App koppelen met hardware en software van derden (zoals slimme energiemeters in uw woning). Voor deze koppelingen, hardware en software kan Hoopoeh geen aansprakelijkheid aanvaarden. Resultaats- en inspanningsverplichtingen die rusten op Hoopoeh gelden niet voor de gemaakte koppelingen en ook niet voor producten of diensten van derden.

5.2. De informatie die wordt weergegeven in de App is (mede) gebaseerd op gegevens die worden verzameld met behulp van hardware en software van derden. Hoopoeh is niet verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

5.3. Op het gebruik van de hardware en software van derden kunnen aanvullende (algemene) voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden in dat geval door de aanbieder van de hardware of software verstrekt.

Artikel 6. Persoonsgegevens

6.1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacybeleid dat te vinden is in het hoofdmenu van de App. 

Artikel 7. Updates

7.1. Hoopoeh brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.

7.2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie in Apple’s Appstore of Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd. Voor het downloaden van updates is een actieve internetverbinding vereist.

7.3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is App afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore of Google Play, waarover Hoopoeh geen controle heeft. Hoopoeh is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.

7.4. Een update kan voorwaarden stellen die afwijken van het in deze overeenkomst bepaalde. Dit wordt u altijd vooraf gemeld en u heeft dan gelegenheid de update te weigeren. Door installatie van een dergelijke update gaat u akkoord met deze afwijkende voorwaarden, welke dan deel uit zullen maken van deze overeenkomst.

Artikel 8. Ondersteuning

8.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App.

8.2. U kunt binnen de App zelf feedback geven over de App en over de diensten binnen de App, waarna Hoopoeh zal beoordelen of er ondersteuning vereist is en u zo nodig contacteren.

8.3. Hoopoeh zal zich inspannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een work-around hiervoor uit te brengen. Hoopoeh mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update.

Artikel 9. Garanties en aansprakelijkheid

9.1. Hoopoeh garandeert dat de App geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat, maar voor het overige niets.

9.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is Hoopoeh jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met App.

9.3. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij Hoopoeh. Een termijn van twee maanden na de ontdekking is in ieder geval tijdig. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.

9.4. De App communiceert via internet met een server onder beheer van Hoopoeh om de dienst te kunnen leveren. Hoopoeh spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar geeft hierop geen garanties. Van tijd tot tijd kan Hoopoeh updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. Hoopoeh doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.

9.5. Hoopoeh is slechts de aanbieder van de App en is niet verantwoordelijk voor de informatie, materialen en adviezen die gebruikers verspreiden via de App. Hoopoeh kan niet uitsluiten dat deze informatie, materialen of adviezen onjuist of onvolledig zijn en is niet aansprakelijk voor het gebruik daarvan.

9.6. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore of Google Play.

Artikel 10. Duur van de overeenkomst

10.1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.

10.2. De overeenkomst mag door zowel u als Hoopoeh op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.

10.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien uw huurcontract bij uw woningverhuurder opzegt, in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.

10.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van App te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van App verwijderen van al uw systemen.

Artikel 11. Overige bepalingen

11.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

11.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Hoopoeh gevestigd is.

11.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

11.4. Hoopoeh mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op App van haar overneemt.