Algemene Voorwaarden

Wij, Area of People B.V., bieden onze service via het Area of People Platform aan in de vorm van Software-as-a-Service ( SaaS ) en daarbij benodigde of daaraan gerelateerde werkzaamheden (de Ondersteunende Dienstverlening).

Dit zijn de algemene voorwaarden die zowel op het gebruik van de Software als inzet van de Dienstverlening van toepassing zijn.

Mocht u vragen hebben over deze algemene voorwaarden, onze Software of Dienstverlening, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via support@areaofpeople.com.

Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden van toepassing zal zijn. Afwijkende afspraken gelden alleen als deze schriftelijk door ons zijn aanvaard.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.
 2. Area of People: AREA OF PEOPLE B.V.
 3. Area of People-platform: Het geheel van de website Area of People.com, het Portaal voor professionele Gebruikers en de Area of People app voor de Bewoners. In de rest van dit document duiden we dit aan met “Platform”.
 4. Software: De door Area of People ontwikkelde programmatuur, inclusief de gedurende de looptijd van de Overeenkomst uitgebrachte nieuwe versies daarvan, waaronder mede begrepen de API’s en overige interface programmatuur, die onderdeel vormt van het Area of People Platform en die communicatie tussen Gebruikers ondersteunt.
 5. Opdrachtgever: De partij die aan Area of People een opdracht geeft. Dit is in de praktijk vaak de eigenaar of ontwikkelaar van de woningen waarvoor onze dienstverlening wordt ingezet.
 6. Bewoner: De natuurlijke persoon die schriftelijk aantoonbaar bij Opdrachtgever bij door hem of haar gemandateerde service partners, een woning huurt of schriftelijk aantoonbaar via Opdrachtgever of door hem of haar gemandateerde service partners een woning in eigendom heeft verkregen.
 7. Derden: Partijen die door Area of People worden ingeschakeld, zijn partijen die haar ondersteunen in de uitvoering van haar service, hetzij levering van de SaaS of Ondersteunende Dienstverlening, en tevens onder haar naam opereren. Feitelijk zijn dit dan onderaannemers of leveranciers van Area of People. Dit kan een it-ontwikkelaar zijn maar ook een leverancier van projectmanagers. Alle Derden worden vanuit perspectief van AVG als zogenaamde Verwerker aangemerkt.
 8. Service Partner: Standaard zijn er in woonomgevingen waar Area of People opereert, ook Service Partners actief die door Opdrachtgever zijn ingeschakeld en dus gemandateerd zijn. Typisch zijn dat beheerders of makelaars en in nieuwere woonconcepten zijn dat bijvoorbeeld exploitanten van horeca of leveranciers van bezorgboxen. Area of People ontwikkelt zelfstandig ook nieuwe proposities in samenwerking met Service Partners. Dit kunnen ondernemingen zijn die reeds een Service Partner zijn van Opdrachtgever. In beide gevallen kunnen de Service Partners hun diensten onder eigen naam en voor eigen risico via het Area of People platform ontsluiten. Alle Service Partners worden vanuit perspectief van AVG als zogenaamde Verwerker aangemerkt.
 9. Gebruikers: Dit zijn alle partijen die mandaat hebben om gebruik te maken van het Area of People Platform, te weten Opdrachtgever, Bewoner, Derden en Service Partners.
 10. Offerte: een document van Area of People waarin de Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard en waarin de Werkzaamheden worden omschreven.
 11. Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden en de Offerte tezamen met eventueel andere documenten en voorwaarden die in de verhouding Area of People – Opdrachtgever op de Werkzaamheden van toepassing zijn (“Aanvullende Voorwaarden”) en waarnaar uitdrukkelijk in de Offerte wordt verwezen.
 12. Werkzaamheden: de door Area of People ingevolge de Offerte voor een Opdrachtgever te verrichte werkzaamheden voor de Ondersteunende Dienstverlening.

2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst die wij met u sluiten.
 2. Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. Zij zijn ook beschikbaar via onze website areaofpeople.com
 3. Als een deel van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst waarop zij van toepassing zijn. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

3. Totstandkoming en duur overeenkomst

 1. De Overeenkomst voor Software wordt standaard voor periode van 3 jaar aangegaan en minimaal voor een periode van 12 maanden. De overeenkomst voor Dienstverlening is standaard voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de door u verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
 2. De Overeenkomst voor Software of Dienstverlening komt tot stand op het moment dat u de Offerte (mondeling dan wel schriftelijk dan wel elektronisch) bevestigt. In geval van inzet van onze Dienstverlening komt de overeenkomst tot stand op het moment dat onze Werkzaamheden van start gaan.
 3. De Software Overeenkomst wordt stilzwijgend verlengd met een periode van 36 respectievelijk 12 maanden, tenzij een van de partijen tijdig voor de opzegtermijn van 1 maand schriftelijk opzegt.
 4. Na opzegging of beëindiging zal Area of People alle accounts van Opdrachtgever blokkeren en toegang tot de dienst onmogelijk maken. Alle ten behoeve van Opdrachtgever opgeslagen gegevens worden nog 3 maanden bewaard en worden kosteloos in een nader te bespreken format te verkrijgen. Nadien worden al de gegevens gewist waarvan Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging ontvangt.

4. Inhoud van de overeenkomst / rangorde bij strijdigheid

 1. De Overeenkomst is de basis van alle afspraken tussen ons en u met betrekking tot inzet van de software of dienstverlening.
 2. Wijzigingen of aanpassingen van de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tot stand komen en moeten door een bevoegde vertegenwoordiger van Area of People en een bevoegde vertegenwoordiger van Opdrachtgever worden ondertekend.
 3. In geval van strijdigheid tussen de Offerte en de andere delen van de Overeenkomst, prevaleert de Offerte. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden, prevaleren de Aanvullende Voorwaarden

5. Offertes en aanbiedingen

 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
 2. Wij mogen ervan uitgaan dat de gegevens die u aan ons verstrekt kloppen. Wij zullen onze offerte op deze informatie baseren.

6. Prijs

 1. De prijs is exclusief eventuele onkosten, exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
 2. Area of People mag haar tarieven jaarlijks aanpassen conform de CPI index. De peildatum voor de vaststelling is op 31 augustus van het lopende jaar over de periode augustus tot en met juli.
 3. De prijs is exclusief eventuele onkosten, zoals bijvoorbeeld noodzakelijke reis-en verblijfskosten. Hiervoor zullen echter altijd met Opdrachtgever vooraf schriftelijke afspraken over worden gemaakt.

7. Betaling en incassokosten

 1. Set-up kosten van een project worden na ondertekening offerte vooraf gefactureerd.
 2. Voor de betaling van het gebruik van de software zullen we u jaarlijks vooraf een factuur sturen.
 3. U moet de facturen altijd binnen 15 dagen na factuurdatum hebben voldaan.
 4. Als u niet op tijd aan uw betalingsverplichting voldoet, dan bent u automatisch in verzuim. U zult hiervoor echter altijd (automatisch) in gebreke worden gesteld. De periode die ligt tussen in verzuim zijn en daadwerkelijk incassodiensten inschakelen, zullen wij vooraf met Opdrachtgever bespreken zodat duidelijk is welke ruimte er is in geval van mogelijke interne storingen van het betaalproces.  In dat geval bent u de wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment dat u het volledig verschuldigde bedrag voldoet.
 5. Als u in verzuim bent, bent u tevens aan ons alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Bij een openstaand bedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger bedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  • 15% over de eerste €2500;
  • 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  • 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  • 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  • 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.

8. Gebruik van het Area of People Platform

 1. Voordat een bewoner akkoord heeft gegeven op onze privacy statement, beschikken wij nog niet over bewonersgegevens. Wij vragen enkel een adressenbestand bij onze Opdrachtgevers, en leveren per adres unieke codes terug. De Opdrachtgever of diens Beheerder kan deze codes bij de bewoners aanleveren. Deze kunnen op eigen initiatief via onze website met behulp van de code een account aanmaken. Deze account bevat nog geen password en is buiten ons voor niemand zichtbaar, dan die wij hiertoe het recht geven.
 2. Een Gebruiker moet zijn accountgegevens en wachtwoord strikt geheimhouden. Als Gebruiker ben je aansprakelijk voor alle handelingen die worden gedaan nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord. Een Gebruiker is niet aansprakelijk voor deze handelingen als hij bij ons schriftelijk, conform onze procedure Meldplicht datalekken, heeft gemeld dat een ander, zonder dat hij door van de Gebruiker toestemming heeft gekregen, het wachtwoord van zijn persoonlijk account kent. Area of People zal direct het account blokkeren en een procedure in werking stellen conform haar ‘Procedure Meldplicht Datalekken’. Dit betekent onder andere het uitvoeren van een risicoanalyse en het nemen van beveiligingsmaatregelen.
 3. Een Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van zijn internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die volgens onze systeem-vereisten nodig zijn voor het gebruik van de Software.
 4. Wij hebben het recht een persoonlijk account te blokkeren. Dit doen wij als wij het redelijke vermoeden hebben dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of deze overeenkomst. Daarnaast houden wij het recht om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.

9. Beschikbaarheid en onderhoud van het Area of People Platform

 1. Wij zullen ervoor zorgen dat een Gebruiker het Area of People Platform kan gebruiken gedurende de tijd dat wij een contract met u als Opdrachtgever hebben. Wij zullen ons inspannen om de Software 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te maken. Wij zijn verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van de Software.
 2. Wij kunnen de software (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud. Wij voeren het onderhoud in principe zovele mogelijk buiten kantoortijden (09:00 - 17:00) uit.
 3. Wij garanderen niet dat de Software foutloos is. Wij adviseren Gebruikers ons gelijk op de hoogte te stellen als de Software een storing heeft, zoals een foutmelding of het uitvallen van een functionaliteit van de Software. Een Gebruiker kan dit doen door te e-mailen naar support@areaofpeople.com. Wij zullen vervolgens ons best doen de storing zo snel mogelijk op te lossen.
 4. Wij geven geen garantie dat de software volledig functioneert op alle mobiele toestellen van de Gebruikers. Area of People zal altijd naar redelijkheid kijken naar individuele gevallen en in overleg met haar klanten treden indien eventuele extra kosten gemaakt moeten worden die niet contractueel voorzien zijn.

10. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Wij (of onze licentiegevers of toeleveranciers) zijn exclusief eigenaar van alle bestaande en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooirechten, broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit de Software.
 2. U krijgt alleen het recht de Software te gebruiken. U kunt geen aanspraak maken op de in lid 1 genoemde intellectuele eigendomsrechten. Het recht tot gebruik van de Software is niet exclusief en het is niet toegestaan het recht tot gebruik van de Software over te dragen of in licentie te geven.

11. Uitvoering van de ondersteunende dienstverlening

 1. In de Offerte is een omschrijving opgenomen van de eventueel door Area of People te verrichten Werkzaamheden.
 2. Area of People zal zich naar beste kunnen inspannen de Werkzaamheden uit te voeren overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 3. Area of People bepaalt de manier waarop en de persoon/personen door wie de Werkzaamheden worden uitgevoerd. Als volgens de Offerte bepaalde personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren, zal Area of People zich in redelijkheid inspannen om ervoor zorg te dragen dat deze personen de Werkzaamheden zullen uitvoeren.
 4. Als overeengekomen is dat de Werkzaamheden in fasen worden uitgevoerd, mag Area of People de start van de Werkzaamheden die bij een volgende fase horen uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd en alle verschuldigde bedragen heeft betaald.
 5. Termijnen waarbinnen de Werkzaamheden moeten worden afgerond, zijn alleen te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever in geen geval wegens termijnoverschrijding worden ontbonden. Verder is Area of People in geen geval schadeplichtig vanwege termijnoverschrijding.
 6. Indien Area of People op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de Werkzaamheden vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Area of People worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Area of People.
 7. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5 lid 6 het overeengekomen tijdstip of verwachte tijdstip van afronding van de Werkzaamheden en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Area of People kunnen worden beïnvloed.
 8. Vóór afronding van de Werkzaamheden kan Area of People mondelinge, concept- of tussentijdse adviezen en presentaties leveren. Hierbij geldt dat het schriftelijk advies of schriftelijk (eind)rapport van Area of People prevaleert. Opdrachtgever kan zich niet beroepen op een concept- of tussentijds advies, rapport of presentatie.

12. Derden

 1. Area of People mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden, als wij vinden dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de Overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.

13. Service Partners

 1. Area of People heeft als doel om wonen leuker en makkelijker te maken en bouwt doorlopend aan een solide ecosysteem van service-partners. De dienstverleningen die wij met hen ontwikkelen zullen we altijd in overleg en alleen met nadrukkelijke toestemming van u als Opdrachtgever bij de bewoners van ons platform onder de aandacht brengen.
 2. Area of People zal in het aanstellen van service-partners die actief zijn binnen het Platform altijd het belang van u als Opdrachtgever voor ogen houden alsmede die van de bewoner.

14. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal, zowel uit eigen beweging als op verzoek van Area of People, alle medewerking verlenen en alle relevante informatie, welke Area of People redelijkerwijs van Opdrachtgever nodig acht voor een correcte uitvoering van de Werkzaamheden, tijdig en in de gewenste vorm en op gewenste wijze ter beschikking stellen.
 2. Opdrachtgever moet er voor zorg te dragen dat Area of People direct wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met een goede uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid, betrouwbaarheid en rechtmatigheid van de aan Area of People ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van door Opdrachtgever gemandateerde Derden afkomstig zijn, tenzij uit de aard van de Werkzaamheden anders voortvloeit.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de Werkzaamheden voortvloeiende extra kosten en extra honorarium ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden als genoemd in artikel 6 lid 1 of door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verlenen van medewerking, waaronder het beschikbaar stellen van medewerkers, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

15. Overmacht

 1. Wij zijn niet aansprakelijk als wij de overeenkomst met u niet kunnen nakomen door overmacht. Dit geldt ook als u de overeenkomst door overmacht niet kunt nakomen. Als de overmacht langer duurt dan twee maanden, kan deze overeenkomst schriftelijk worden opgezegd. In dat geval bestaat er geen recht op schadevergoeding. Wij zullen u een factuur sturen over de (nog niet betaalde) periode dat u de Software heeft gebruikt en voor de eventuele Ondersteunende Dienstverlening die tot die tijd door ons is geleverd.

16. Geheimhouding

 1. Wij zijn verplicht al uw vertrouwelijke informatie geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' verstaan wij alle informatie waarvan u heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Het volgende is in ieder geval vertrouwelijke informatie:
 2. informatie die in verband staat met onderzoek en ontwikkeling, bedrijfsgeheimen of bedrijfsinformatie;
 3. persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 4. Het is Area of People toegestaan in een of meer (pers)berichten, met in achtneming van de geheimhoudingsplicht, melding te maken van het aangaan van de overeenkomst. Wij zullen u als Opdrachtgever altijd vooraf informeren zodat dit in goed overleg kan plaatsvinden.

17.   Aansprakelijkheid software en ondersteunende dienstverlening

 1. Opdrachtgever vrijwaart Area of People voor alle aanspraken van anderen vanwege de data die u met behulp van de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de data die u binnen de Software heeft opgeslagen, verzameld of verwerkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van de Software.
 3. Wij zijn alleen aansprakelijk voor uw directe schade, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ons.
 4. Wij zullen bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen van deze derden, zoals service-partners die autonoom hun diensten binnen het Platform van Area of People aanbieden. Dit geldt niet voor derden die als onderaannemer en onder verantwoordelijkheid van Area of People optreden.
 5. Area of People is niet aansprakelijk voor de door Opdrachtgever geleden schade voortvloeiende uit het door Opdrachtgever dan wel derden (i) niet tijdig informeren over of achterhouden van feiten en omstandigheden die in verband met een correcte uitvoering van de Werkzaamheden van belang kunnen zijn en (ii) geven van een verkeerde voorstelling van zaken.
 6. Onze aansprakelijkheid is steeds beperkt tot 1 maal het bedrag van de gefactureerde jaarlicentie of het overeengekomen bedrag voor de Ondersteunende Dienstverlening, voor het project waarop de schade betrekking heeft.
 7. Wij verplichten ons zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van u afkomstige data. Wij zijn daarom aansprakelijk voor de beschadiging of het verliezen van de bij ons of bij derden opgeslagen data.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan onze zijde.
 9. Area of People zal de Werkzaamheden voor de Ondersteunende Dienstverlening (en het eventuele meerwerk) naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van haar kan worden verwacht. Area of People is slechts aansprakelijk indien Opdrachtgever aantoont dat Opdrachtgever schade heeft geleden door een wezenlijke fout van Area of People.
 10. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat u als Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Area of People meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Area of People vervalt door het enkele verloop van vierentwintig (24) maanden na het ontstaan van de vordering.

18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit een Overeenkomst die betrekking heeft op de Software, inclusief de Algemene voorwaarden zullen voor arbitrage en / of arbitraal kort geding (indien het onderwerp van geschil zodanig spoedeisend is, dat het verkrijgen van een arbitraal vonnis in een bodemprocedure of het volgen van mediation niet kan worden afgewacht) worden voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (“SGOA”), statutair gevestigd te Rijswijk (Zuid Holland) in overeenstemming met het toepasselijke reglement van de
 2. Voordat een arbitrale procedure aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation in lijn met het ICT-Mediation Reglement van de SGOA beginnen. De wederpartij verplicht zich vervolgens actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation. Dit betekent in ieder geval het bijwonen van één gezamenlijke bespreking met de mediators zodat deze buitengerechtelijke geschiloplossing een goede kans krijgt. Het staat U als Opdrachtgever en Area of People  vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking met de mediators de procedure van ICT-Mediation te beëindigen.
 3. Indien een rechter zal worden ingeschakeld, zal dit de bevoegde rechter zijn in het arrondissement Amsterdam.

Amsterdam, September 2020